Vaše Go! pre inteligentné riadenie vybavenia cestujúcich

FareGo Data – systém správy dát pri vybavení cestujúcich

FareGo Data – kľúčová časť systémovej architektúry pre správu príjmov z cestovného – je výsledkom modulárneho vývoja a poskytuje distribúciu základných dát pre zabezpečenie výkonu funkcií koncových zariadení. Z koncových zariadení preberá výsledné dáta týkajúce sa technického stavu a predaja, kontroluje ich konzistentnosť a spracúva ich v rámci softvérových modulov pre účely technického a administratívneho riadenia prevádzky.

Všetky komunikačné procesy sú v rámci systému organizované a kontrolované prostredníctvom riadiaceho prostredia FareGo Data.

Správa zariadení

Správa zariadení pod značkou FareGo Data zahŕňa ako technickú konfiguráciu zariadení a ich komunikačné možnosti ako aj modul pre plánovanie uploadovacích a downloadovacích procesov pomocou rôznych komunikačných systémov ako drôtových tak aj bezdrôtových.

Monitoring stavu zariadení a kritických chýb umožňuje sledovať činnosť koncových zariadení v aktuálnom čase a dáta odosiela pre ďalšie spracovanie. K tomuto účelu sú k dispozícii rôzne grafické rozhrania a štatistické moduly.

Tieto informácie môžu byť prístupné rôznym inštanciám vnútri systému – aj mobilným telefónom a PDA zariadeniam. Funkčnosť jednotlivých konečných zariadení sa dá ovplyvniť v aktuálnom čase pomocou príkazového rozhrania.

Správa tarifných a prevádzkových dát

Prostredníctvom FareGo Data je možné starať sa a spravovať tarifné a prevádzkové dáta a zároveň ich pripraviť na prenos do koncových zariadení. Import dát z externých zdrojov prebieha v medziach konvencií príslušného zdroja.

Podporované sú všetky druhy taríf osobnej dopravy: od paušálnych sadzieb až po tarify založené na vzdialenostiach a stanovených zónach. K dispozícii sú aj prostriedky pre zobrazenie tarifných funkcií prostredníctvom rôznych užívateľských rozhraní koncových zariadení a pre nastavenie tlače a kódovania cestovných lístkov.

Tarifné a prevádzkové dáta sú prenášané do koncových zariadení v presne stanovenom formáte. Pomocou určenia času platnosti je možné aktivovať použitie nových súborov dát v rámci určeného času automaticky.

Správa smart médií

Elektronické médiá, smart karty ale aj iné bezkontaktné médiá sú v moderných systémoch pre správu cestovných lístkov riadené individuálne a jednotlivé transakcie vykonané týmito médiami sú pripisované na kontá. Pre tento účel slúži v rámci FareGo Data príslušný riadiaci modul.

K úlohám tohto modulu patria aj bezpečnostné funkcie, ako sú vytváranie a správa zoznamu zrušených certifikátov (tzv. CRL) a monitoring dát týkajúcich sa transakcií z hľadiska rozpoznávania podvodných činností.

Do množiny činností patrí aj organizácia obchodných procesov, ktoré môžu byť realizované cez smart médiá. Príkladom je automatické predĺženie osobných časových cestovných lístkov a k nemu prislúchajúce automatické inkaso.

Vyúčtovanie

V rámci systémovej správy poskytuje FareGo Data aj základné kontrolné a účtovné funkcie.

Účtovné moduly vychádzajú z predajno-technických transakčných dát, ktoré sú generované koncovými zariadeniami. Tieto dáta sú zabezpečené, uložené a kontrolované z hľadiska konzistentnosti, prípadne skomprimované a poslané do účtovných systémov.

Výpočtové výstupy sú vyhotovené v rôznych verziách, ktoré spĺňajú požiadavky špecifické pre jednotlivé krajiny a trhy.

Štatistiky predaja

Moderné systémy pre správu príjmov - predovšetkým tie, ktoré využívajú výhody smart médií – generujú objemné množstvo dát. FareGo Data ponúka možnosť získať a vyhodnotiť predajno-technické dáta o transakciách kedykoľvek je to potrebné.

Využívajúc databázové techniky a analytické nástroje založené na technológii OLAP,  FareGo Data umožňuje identifikovať trendy a reagovať na ne rýchlo a efektívne tým, že zhluk dát mení na zmysluplné informácie.

Kontakt na nás

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Poslať email

 

Materská spoločnosť:

Tel.: +49 2166 266-343
Fax.: +49 2166 266-699

Kontaktný formulár | Email