Ochrana osobných údajov

  Ako spracúvame vaše osobné údaje a vaše práva – poskytnutie informácií podľa článkov 13, 14 a 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)
  Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na zhromažďovanie, spracúvanie a používanie vašich osobných údajov pri používaní našej webovej stránky a jej podstránok.
  Spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. (ďalej len "my" alebo "Scheidt & Bachmann") berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a striktne dodržiava pravidlá stanovené právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Nasledujúce vyhlásenie poskytuje prehľad o tom, ako spoločnosť Scheidt & Bachmann zabezpečuje túto ochranu, a vysvetľuje, ktoré typy osobných údajov zhromažďuje na aké účely. 
   

  I. Všeobecné informácie

  1. Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov
  Zodpovednosť za spracúvanie vašich osobných údajov nesie:

  • Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., Priemyselná 14, 012 32 Žilina, Tel. č.: +421 41 5060111, E-mail: sb@scheidt-bachmann.sk.

  2. Kontaktná osoba za oblasť ochrany osobných údajov
  V prípade otázok o spracúvaní osobných údajov alebo uplatnenia vašich práv ako dotknutej osoby, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: personal@scheidt-bachmann.sk.

  3. Ktoré údaje spracúvame a z akých zdrojov?
  Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame prevažne priamo od Vás osobne prostredníctvom elektronických žiadostí, počas používania našej webovej stránky alebo prostredníctvom papierových dokumentov, ktoré nám poskytnete (poštové zásielky, životopisy, žiadosti do zamestnania a pod.).

  Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas, alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv, alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Takýmto prípadom je napríklad využívanie referencií od Vašich známych (vrátane kontaktných informácií, životopisu a pod.), ktorí Vás môžu odporučiť na pracovné miesto v našej spoločnosti.

  Pokiaľ si nie ste istý odkiaľ máme osobné údaje o Vašej osobe, môžete využiť právo na prístup k osobným údajom, ktoré je popísané nižšie, alebo nás kontaktujte.

  Ďalšie podrobnosti nájdete v časti II. – Spracúvanie osobných údajov.

  4. Na aký účel spracúvame vaše údaje a na akom právnom základe? 
  Vaše osobné údaje spracúvame na rôzne účely v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov, najmä s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov sa vo všeobecnosti vzťahuje na: spracúvanie na splnenie zmluvných záväzkov (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) na ochranu legitímnych záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a/alebo na základe zákonných požiadaviek (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

  Ďalšie podrobnosti nájdete v časti II. – Spracúvanie osobných údajov.

  5. Kto spracúva moje osobné údaje?
  Poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme a pracujú v mene našej spoločnosti (tzv. „sprostredkovatelia", článok 4 ods. 8 GDPR), môžu spracúvať osobné údaje. Využívame nasledujúcich sprostredkovateľov alebo kategórie sprostredkovateľov:

  • Poskytovatelia IT služieb
  • Ostatné pobočky Scheidt & Bachmann
  • Google Inc.

  Vaše osobné údaje poskytujeme aj ostatným pobočkám v rámci našej spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje na vlastnú zodpovednosť (tzv. „prevádzkovatelia", článok 4 ods. 7 GDPR).

  6. Prenos osobných údajov do tretích krajín
  V prípadoch uvedených v časti II. – Spracúvanie osobných údajov – poskytujeme vaše osobné údaje aj do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) týmto príjemcom v tretích krajinách:

  • Ostatné pobočky spoločnosti Scheidt & Bachmann v Rusku, Švajčiarsku, Tunisku, Izraeli, USA a Kanade.

  Všetci príjemcovia majú implementované potrebné záruky pre bezpečnosť vašich osobných údajov (miestne zákony o ochrane osobných údajov v súlade s článkom 45 GDPR). Jednotlivé spoločnosti uvedené v časti I. – Všeobecné informácie, v bodoch 1. a 2. vám na požiadanie poskytnú potvrdenie o primeraných zárukách týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

  7. Uchovávanie osobných údajov
  Vaše osobné údaje spracúvame len počas doby potrebnej na splnenie príslušného účelu spracúvania.

  Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov. Vedieme registratúru a máme vypracovanú vnútornú smernicu v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, v ktorej sú, v súlade s právnymi predpismi a na základe schválenia Štátneho archívu, stanovené doby spracúvania, archivácie a spôsoby likvidácie osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov.

  8. Vaše práva
  Každý poskytovateľ osobných údajov má právo na: 

  • prístup k týmto údajom podľa článku 15 GDPR,

  • opravu podľa článku 16 GDPR,

  • vymazanie podľa článku 17 GDPR,

  • obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,

  • prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. 

  Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, použite kontakty v časti I. – Všeobecné informácie, v bodoch 1. a 2.

  Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek zrušiť bez akýchkoľvek ďalších formálnych požiadaviek. Zrušenie zašlite na kontakty uvedené v časti I. – Všeobecné informácie, v bodoch 1. a 2

  Používatelia majú taktiež právny nárok podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán (článok 77 GDPR). Dozorným orgánom zodpovedným za spoločnosť Scheidt & Bachmann je:

  • Úrad pre ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk.

  Ako používateľ máte právo podať námietku. Viac informácií nájdete na konci tejto stránky.

  II. Spracúvanie osobných údajov

  1. Cookies  
  Na našich stránkach využívame tzv. cookies, ktoré nám pomáhajú zatraktívniť našu webovú stránku a využívať na nej rôzne funkcie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom koncovom zariadení (počítač, telefón, tablet). Môžu sa prenášať po vstupe na stránku, na základe čoho je možné priradiť používateľa. Cookies pomáhajú používateľom jednoduchšie používať webovú stránku. Niektoré nami používané cookies sa odstránia po dokončení relácie prehliadača, t.j. keď je prehliadač zatvorený (tzv. dočasné cookies ). Ostatné cookies zostávajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú nám opätovne rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé cookies).
  Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli vždy informovaní o používaní cookies, a potom sa v každom prípade môžete rozhodnúť, či ich budete akceptovať. Súbory cookies je možné nepovoliť celkovo alebo len pre vybrané prípady. Cookies, ktoré už boli použité, môžete odstrániť. Ak neakceptujete cookies na našej stránke, môže byť obmedzená jej činnosť či celková funkčnosť.
  Pomocou cookies spracúvame nasledujúce osobné údaje alebo kategórie osobných údajov:

  • ID relácie (Session ID)
  • Časová značka (Timestamp)

  Spracúvanie osobných údajov v dôsledku používania cookies sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účel spracúvania osobných údajov a náš oprávnený záujem spočíva v rozšírenej funkčnosti našej webovej stránky.

   

  2. Automatické zbieranie prístupových údajov a logov
  Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky sa ukladá nasledujúci súbor údajov týkajúci sa každého prístupu: 

  • IP adresa
  • Typ / verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém a rozlíšenie
  • Predtým navštevovaná webová stránka
  • Čas a frekvencia požiadavky servera

  Osobné údaje v systémových logoch sú spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účel spracúvania osobných údajov a náš oprávnený záujem spočíva v jednoduchšej administrácii našej webovej stránky, možnosti identifikácie a sledovania hackerov.

  3. Google Analytics
  Táto webová stránka používa službu Google Analytics – analýzu webu zabezpečovanú spoločnosťou Google Inc. („Google"). Služba Google Analytics používa tzv. „cookies", textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie získané pomocou cookies o používaní webových stránok sa obvykle odosielajú na server Google v USA a uchovajú sa tam.
  Avšak v prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke je vaša IP adresa najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie a v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a skráti sa tam. Anonymizácia IP je aktívna na tejto webovej stránke.
  V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google používa tieto informácie na analýzu vášho správania sa na webovej stránke. Na jej základe vytvára prehľady o činnostiach na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytuje ďalšie služby pre prevádzkovateľa webových stránok spojené s používaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google nezahrnie IP adresu prenášanú vaším prehliadačom v súvislosti so službou Google Analytics k iným osobným údajom.
  Ukladaniu cookies môžete zabrániť tak, že zmeníte príslušné nastavenia vo vašom internetovom prehliadači. Chceme však zdôrazniť, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať celý rad funkcií ponúkaných touto webovou stránkou. Môžete tiež zabrániť prenosu údajov, ktoré cookies vytvárajú a týkajú sa používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), do spoločnosti Google. Ak chcete spoločnosti Google zabrániť spracúvať tieto údaje, stiahnite a nainštalujte si nasledujúci doplnok prehliadača z tohto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

  Kliknutím na odkaz "Zakázať službu Google Analytics", zabránite zhromažďovaniu vašich údajov v službe Google Analytics pri návšteve tejto webovej stránky. Zakázať službu Google Analytics

  Ďalšie podrobnosti o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránkach:

  Google Analytics vykonáva spracúvanie osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účel spracúvania osobných údajov a náš oprávnený záujem spočíva v analýze a používaní našej webovej stránky.

  4. Google Maps 
  Táto webová stránka používa produkt Google Maps spoločnosti Google. Ak súhlasíte s používaním Google Maps na podstránke, do ktorej sú vložené Google Maps a aktivujete si doplnok, spoločnosť Google dostane informácie, ku ktorým ste pristúpili na príslušnej podstránke našej webovej stránky. Okrem toho sa zbierajú údaje, ktoré váš prehliadač zašle spoločnosti Google. Tie zahŕňajú: IP adresu, dátum a čas žiadosti, množstvo prenesených dát, operačný systém a užívateľské rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača.

  K tomu dochádza bez ohľadu na to, či máte v spoločnosti Google vytvorený používateľský účet, cez ktorý ste prihlásený alebo nemáte zriadený žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený do služby Google, vaše údaje sa priradia priamo k vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli údaje priradené k vášmu Google profilu, musíte sa z neho odhlásiť pred aktiváciou doplnku. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely inzercie, prieskumu trhu a/alebo zlepšenie svojich webových stránok. Ak chcete uplatniť akékoľvek práva, ako napríklad právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, musíte kontaktovať spoločnosť Google.

  Používaním služby Google Maps súhlasíte so zmluvnými podmienkami služby Google Maps:
  Zmluvné podmienky služby Google Maps. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje v USA a súhlasila s tým, že akceptuje tzv. „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA".

  5. YouTube 
  Na našej stránke máme vložené videá YouTube. Uložené sú na stránke www.youtube.com a môžu sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Videá sa aktivujú len vtedy, ak o to výslovne požiadate. Tieto videá sú tiež integrované do „rozšíreného režimu ochrany osobných údajov", t. j. ak ste videá neprehrali, žiadne údaje o vás, ako používateľovi, nebudú odoslané na YouTube. Osobné údaje sú prenášané len pri prehrávaní videa podľa špecifikácie v nasledujúcom odseku. Scheidt & Bachmann nemá žiadny vplyv na tento prenos osobných údajov.

  Pri prehrávaní videa dostane služba YouTube informácie, že ste klikli na príslušnú podstránku našej webovej stránky. Zbierajú sa aj osobné údaje, ktoré váš prehliadač zašle spoločnosti YouTube. Tie zahŕňajú: IP adresu, dátum a čas žiadosti, množstvo prenesených dát, operačný systém a používateľské rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača.

  K odoslaniu údajov dochádza bez ohľadu na to, či máte na YouTube vytvorený používateľský účet, cez ktorý ste prihlásený alebo nemáte žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený do služby Google, vaše údaje sa priradia priamo k vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli údaje priradené k vášmu účtu na YouTube, musíte sa pred prehratím videa odhlásiť. Spoločnosť YouTube ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely inzercie, prieskumu trhu a/alebo zlepšenie svojich webových stránok. Takáto analýza (aj v prípade používateľov, ktorí nie sú prihlásení) slúži na poskytovanie personalizovanej reklamy a informovanie ostatných používateľov sociálnych sietí o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Ak chcete uplatniť akékoľvek práva, ako napríklad právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, musíte kontaktovať priamo spoločnosť Google.

  Ďalšie informácie ohľadom účelu zhromažďovania údajov a ich spracúvania zo strany YouTube nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Obsahujú informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje v USA a súhlasila s tým, že akceptuje tzv. „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“.

  6. Kontakt
  Na našej webovej stránke nájdete kontaktné formuláre, ktoré môžete použiť na elektronické kontaktovanie. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom uvedených e-mailových adries. Ak nás oslovíte prostredníctvom jedného z týchto kanálov, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré ste zadali a odoslali.

  Ak použijete kontaktný formulár, spracujeme osobné údaje, ktoré ste vyplnili (povinné polia: pán/pani, priezvisko, e-mailová adresa, krajina; dobrovoľné polia: meno, spoločnosť, telefónne číslo) a prípadne všetky ďalšie osobné údaje, ktoré ste uviedli v poli s označením „Správa". Ak nás kontaktujete priamo e-mailom, spracujeme aj vašu e-mailovú adresu a všetky osobné údaje uvedené v texte e-mailu.

  Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účel spracúvania údajov a náš oprávnený záujem spočíva v starostlivosti o zákazníka a schopnosti odpovedať na správy, ktoré nám boli zaslané.

  Ak bude potrebné odpovedať na váš podnet, odovzdáme osobné údaje ostatným pobočkám v rámci našej spoločnosti.

  7. Newsletter
  Na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať na odber rôznych newslettrov, ktoré informujú o firemných novinkách, produktoch, veľtrhoch a podujatiach.

  Aby sme vám mohli newsletter odoslať, spracúvame osobné údaje, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom registračného formulára. Ten obsahuje základné údaje (povinné polia: e-mailová adresa, jazyk, vaše záujmy; dobrovoľné polia: pán/pani, titul, meno, spoločnosť, krajina).

  Spracúvanie sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účel spracúvania údajov a náš oprávnený záujem spočíva v starostlivosti o zákazníka a priamom marketingu.

  8. Voľné pracovné miesta
  Naša webová stránka vám tiež umožňuje zaregistrovať sa na odber newslettra obsahujúceho informácie o nových voľných pracovných miestach.

  Aby sme mohli newsletter odoslať, spracúvame osobné údaje, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom registračného formulára. Ten obsahuje: e-mailovú adresu, pracovné oblasti, ktoré vás zaujímajú, vaše PSČ a geografický región, v ktorom máte záujem pracovať.

  Spracúvanie sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účel spracúvania údajov a náš oprávnený záujem spočíva v oznamovaní voľných pracovných miest v našej spoločnosti potenciálnym kandidátom.

  9. Prieskumy
  Príležitostne vykonávame prieskumy, napríklad na posúdenie spokojnosti zákazníkov. Len zákazníci, ktorých vyberieme, sa môžu zúčastniť prieskumu.

  Prieskumy robíme vždy anonymne. Respondentom pravidelne zasielame prístupové kódy. Pridelené môžu byť konkrétnemu respondentovi. V samotných prieskumoch sa požadujú niektoré osobné údaje. Ak je to tak, poskytnutie takýchto údajov je dobrovoľné a môžete ich preskočiť. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účelom a naším oprávneným záujmom je analýza spokojnosti zákazníkov a zlepšenia produktov.

  10. Oblasť údajov
  Poskytujeme oblasť údajov, v ktorej ponúkame našim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom rôzne dokumenty na stiahnutie. Patria sem napríklad produktové prospekty a zmluvy. Prístup k nim sa poskytuje len oprávneným používateľov.

  Z dôvodu kontroly prístupu k týmto informáciám spracúvame nasledujúce údaje: e-mailová adresa a meno používateľa.

  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účel a náš oprávnený záujem spočíva v príprave zmluvy, poskytovaní príslušných dokumentov a zabránení neoprávnenému prístupu k odovzdaným dokumentom.

  Informácie o vašom práve podať námietku podľa článku 21a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

  Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie (spracúvanie údajov založené na vyvažovaní záujmov); to platí aj pre akékoľvek profilovanie založené na tomto ustanovení, ako je definované v článku 4 ods. 4 GDPR.

  Ak podáte námietku, nebudeme spracúvať vaše osobné údaje, ak nemôžeme preukázať presvedčivé a legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracúvanie slúži na vymáhanie, výkon alebo obranu zákonných práv.

  V jednotlivých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na reklamné účely. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ ide o priamy marketing.

  Ak máte námietky voči spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu, nebudeme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel.

  Neexistujú žiadne osobitné formálne požiadavky na podanie námietky; námietku je možné, zaslať na kontakty uvedené v časti I. – Všeobecné informácie, v bodoch 1. a 2.


  Späť