Informačný systém „Zasielanie pracovných ponúk e-mailom“

Osobné údaje sú v informačnom systéme „Zasielanie pracovných ponúk e-mailom“ spracúvané prevádzkovateľom Scheidt & Bachmann Slovensko, s.r.o. v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané pre potreby zasielania newslettra za účelom informovania registrovaných užívateľov o voľných pracovných miestach v našej spoločnosti.

Zoznam osobných údajov

V informačnom systéme je spracúvaná e-mailová adresa. Je spracúvaná na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby.

Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov

Osobný údaj v rozsahu e-mailového kontaktu je získavaný len na základe súhlasu dotknutej osoby vyplnením registračného formulára na internetovej stránke. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať a to napríklad prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každej krátkej e-mailovej správy doručenej prijímateľovi, prípadne emailom, listom, telefonicky alebo osobne priamo na personálnom oddelení spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko.

Poskytovanie osobných údajov tretej strane

Za účelom technickej podpory sú údaje sprístupnené poskytovateľovi služby priameho emailingu, concludis GmbH, reg. č. DE256193632, Frankfurter Str. 561, Köln, Nemecko. Spoločnosť concludis GmbH ako právny subjekt Európskej únie dodržiava európske zásady bezpečnosti spracúvania osobných údajov, ktoré nám dotknuté osoby poskytujú. So spoločnosťou conludis GmbH sme uzavreli štandardné zmluvné doložky ako záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov a výkonu príslušných práv.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie;
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj na emailovej adrese sb@scheidt-bachmann.sk.


Späť
Tento web používa cookies. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. Viac informácií: Ochrana osobných údajov 
OK