Lídrom v bezpečnosti a ochrane zdravia

  - Ľudské-zdroje

  Spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. sa ako jediná v Žilinskom samosprávnom kraji stala v roku 2012 Bezpečným podnikom, a dostala sa tak do popredia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Udelenie tohto titulu si vyžaduje, aby podnikateľský subjekt splnil náročné štandardy bezpečnosti práce a o bezpečnosť svojich zamestnancov dbal systémovo a dlhodobo.

  Získanie certifikátu je výsledkom trvalého záujmu o riešenie otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na pracoviskách spoločnosti. Potvrdilo sa tak, že firma venuje pracovným podmienkam svojich zamestnancov náležitú pozornosť. Do rozsiahlej množiny kritérií, ktoré boli posudzované, patrili nielen systémové riadenie BOZP, ale aj nízka úrazovosť, protipožiarne opatrenia, pracovná kultúra, sociálna starostlivosť a ekologické riešenia.

  Podnik bezpečný dnes aj v budúcnosti

  Spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. sa do kampane Bezpečný podnik zapojila dobrovoľne, čím preukázala, že jej záujem o vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov je úprimný a súčasne nadštandardný. Vďaka certifikačnému procesu získala nielen potvrdenie o úspešnom audite, ale zároveň sa zaviazala trvalo udržiavať a zvyšovať úroveň BOZP aj v budúcnosti. Spolu s certifikátom tak prevzala nielen uznanie adekvátnej starostlivosti o svojich zamestnancov, ale aj záväzky smerom do budúcnosti. Pravidelné interné kontroly sú totiž podľa pravidiel programu jednou z nevyhnutných podmienok pre udržanie si označenia Bezpečný podnik.
  Osvedčenie prevzal v mene spoločnosti Dr. Peter Lazar od štátneho tajomníka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Branislava Ondruša.

  O programe Bezpečný podnik

  Gestorom programu Bezpečný podnik je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odborným a organizačným garantom osvedčovacieho procesu je Národný inšpektorát práce.

  V celej histórii udeľovania osvedčení bolo certifikovaných 24 slovenských subjektov. Spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. získala toto ocenenie v roku 2012 ako jediná v Žilinskom samosprávnom kraji.

  Peter Lazar
  certifikate
  Bezpecny Podnik logo

  Späť