Ponuka odbornej praxe pre žiakov stredných škôl a učilíšť

Spoločnosť Scheidt & Bachmann ponúka žiakom stredných odborných škôl a učilíšť príležitosť pre absolvovanie odbornej praxe. Žiaci u nás nájdu ideálne prostredie pre uplatnenie teoretických poznatkov v praxi, keďže naše výrobné procesy sú založené na moderných technológiách a využívajú nemecké know-how. Odbornú prax vykonávajú žiaci pod odborným vedením a nadobúdajú znalosti a skúsenosti z prostredia spoločnosti s nemeckou tradíciou. Poskytujeme im tak motivujúce odborné podmienky na rozvíjanie ich schopností.

Žiaci majú navyše možnosť získať certifikát o absolvovaní odbornej praxe v rámci programu „fit4future“, ktorého garantom je Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci s nemeckými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku. Spomenutý program predpokladá dodržiavanie dohodnutých pravidiel pri odbornej praxi žiakov stredných odborných škôl a učilíšť. Absolvent odbornej praxe, ktorý úspešne splní podmienky pre udelenie certifikátu, tak získava výhodu pri uchádzaní sa o pracovné miesto na trhu práce.

Zo strednej školy do Scheidt & Bachmann

Spolupráca so strednými odbornými školami a učilišťami sa našej spoločnosti osvedčila a odborný výcvik žiakov je jednou z našich priorít. Odbornú prax vnímame ako príležitosť na nadviazanie budúcej spolupráce s úspešnými absolventmi.

Kontakt na personálne oddelenie

Tel.: +421 41 5060-111
Fax: +421 41 5060-118

Poslať email